Työn laatu

Notaatio ei tingi käännösten laadusta.

Käännöstyön laatu syntyy alan parhaiden kielenkääntäjien ammattitaidosta ja alakohtaisesta osaamisesta sekä huolella valituista ja hyviksi todetuista teknisistä työvälineistä.

Työt tehdään järjestelmällisen prosessin mukaisesti ja käännöksen laatua valvotaan eri tasoilla. Asiakkaana voit myötävaikuttaa hyvään lopputulokseen.

Kääntäjät

Notaation käännöksistä vastaavat pääosin omat, vakituisessa työsuhteessa olevat kielenkääntäjät. Pystymme takaamaan asiakkaillemme korkean laatutason ja yhdenmukaisen tyylin käännöksestä toiseen, koska työn tekevät aina samat ammattilaiset.

Kääntäjän ammattitaito perustuu kielelliseen lahjakkuuteen ja pitkään kokemukseen kääntämisestä ja erikoisalaan liittyvistä teksteistä.

Notaatio rekrytoi ainoastaan kokeneita ja soveltuvan koulutuksen omaavia kääntäjiä, joilla on vahva osaaminen tarjoamiltamme erikoisaloiltamme.

Käännöksen tarkistaa aina kohdekieltä äidinkielenään puhuva kieliammattilainen.

Käännösohjelmat ja muut apuvälineet

Erilaisilla käännöstyötä avustavilla työkaluohjelmilla voidaan nopeuttaa työskentelyä, yhtenäistää tekstiä ja varmistaa laatu.

Myös käännösalalla tekniikka kehittyy nopeasti. Notaatio seuraa aktiivisesti kehitystä ja haluaa olla ensimmäisten joukossa tutkimassa uusien työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Tärkeimpiä työkalujamme ovat käännösmuistiohjelmat, joiden avulla tekstiä käännetään lause kerrallaan. Jo käännettyä tekstiä voidaan ohjelman avulla hyödyntää myöhemmin käännöstyössä joko kokonaan tai osittain.

Käännösmuistiohjelmien kanssa voidaan käyttää myös sanastoa, joka voidaan luoda asiakaskohtaisesti. Asiakaskohtaisen sanaston ansiosta terminologia pysyy aina yhtenäisenä myös samalle asiakkaalle myöhemmin tehtävissä käännöksissä. Sanaston hyödyt näkyvät asiakkaalle myös hinnoittelussa, koska sanaston käyttö nopeuttaa käännöstyötä.

Käännöstekniikka

Tietokoneella ja erilaisilla kääntämistä helpottavilla työkaluohjelmilla on yhä tärkeämpi merkitys. Ensisijaisesti käännöstyökaluilla pyritään tehostamaan käännösprosessia, mutta ne auttavat myös terminologian yhtenäistämisessä. Käännöstyökaluilla tarkoitetaan ensisijaisesti käännösmuistiohjelmia, joilla varsinainen käännös tehdään, sekä erilaisia terminologian hallinnassa ja tiedostojen käsittelyssä tarvittavia apuohjelmia. Konekäännösohjelmat ovat kuitenkin asia erikseen. Konekäännösohjelma tuottaa kohdekielisen käännöksen ohjelmaan sisällytetyn sanaston ja lauseenmuodostussääntöjen avulla. Joidenkin Länsi-Euroopan kielten välille on jo saatu aikaan konekäännösohjelmia, joista on hyötyä myös ammattikääntäjälle. Suomen kielellä ei toistaiseksi ole mitään vastaavaa. Joitakin yrityksiä tähän suuntaan on kuitenkin tehty (esim. Kielikoneen TranSmart), mutta konekäännöksellä saatava laatutaso ei ole julkaisukelpoista eikä konekäännöksen muokkaaminen sellaiseksi ole taloudellisesti järkevää.

Käännettävän aineiston valmistelu

Käännettävää tekstiä on ensin muokattava, jotta teksti voidaan käsitellä käännöstyökaluilla. Jos teksti on vain paperimuodossa, se on ensin skannattava ja muunnettava tekstintunnistusohjelmalla tiedostoksi. Jos taas teksti on peräisin jostakin taitto-ohjelmasta, jollaisia ovat esimerkiksi InDesign, Interleaf, FrameMaker ja QuarkXPress, tiedosto on ensin muunnettava tekstimuotoon, jotta sitä voidaan käsitellä käännösmuistiohjelmalla. Office- ja HTML-tiedostot voidaan avata sellaisinaan käännösmuistiohjelmissa, mutta esimerkiksi XML- ja SGML-tiedostoja varten tarvitaan aputiedostoja, jotka auttavat poimimaan käännettävän tekstin koodien seasta.

Käännösvaihe

Käännösvaiheessa käytetään käännösmuistiohjelmia, joita ovat esimerkiksi SDL Trados Workbench, Star Transit ja Atril Déjà Vu. Käännösmuistiohjelmia kehitetään jatkuvasti lisää ja trendinä näyttää olevan suuntautuminen erilaisiin palvelin- ja nettipohjaisiin järjestelmiin.

Käännösmuistiohjelma jakaa tekstin segmentteihin (yleensä lauseisiin), joille ohjelma etsii vastineita tietokannasta. Mitä tarkemman vastineen ohjelma löytää, sitä nopeammin kääntäjä voi siirtyä seuraavaan segmenttiin. Kun vastaavuus laskee alle 70 prosentin, kääntäjällä ei yleensä ole vastineesta enää paljoakaan hyötyä, sillä aikaa kuluu enemmän ehdotetun vastineen korjaamiseen kuin segmentin kääntämiseen kokonaan uudelleen.

Yleisesti voidaan sanoa, että mitä lyhyempiä lauseita tekstissä on, sitä hyödyllisempi käännösmuisti on. Käännösmuistin hyödyllisyys on myös suoraan verrannollinen alkutekstin selkeyteen ja rakenteiden yhdenmukaisuuteen. Itsestään selvää on myös se, että jos käännösmuistiin on alunperin syötetty virheellisiä käännöksiä, se voi pikemminkin haitata kuin edistää kääntämistä.

Viimeistely

Kun teksti on käännetty käännömuistiohjelmalla, teksti on viimeisteltävä. Tämä tarkoittaa pienten korjausten tekemistä muotoiluun ja erikoismerkkeihin. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä paremmin valmisteluvaihe on tehty, sitä vähemmän aikaa viimeistelyvaiheeseen kuuluu. Mikään käännösmuistiohjelma ei kuitenkaan ole täysin yhteensopiva lukuisten eri tiedostomuotojen kanssa, joten viimeistelyvaiheessa löytyy useimmiten korjattavaa.

Suomen kielen tyyliopas kääntäjille

Tutustu: Notaation suomen kielen tyyliopas kääntäjille

Tarkoitus on, että tätä tyyliopasta käytetään käännöstyössä muiden hakuteosten ja oppaiden rinnalla. Oletuksena on, että lukija hallitsee jo kieliopin perusasiat ja osaa tuottaa oikeakielistä tekstiä. Tämä tyyliopas ei korvaa mahdollisia toimeksiantajien omia tyylioppaita, vaan toimii tarvittaessa niiden tukena. Toimeksiannoissa työn teettäjän ohjeet ja suositukset ovat ensisijaisia.

Tyylioppaan tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja kielenkäyttöä sekä muistuttaa kääntäjiä mahdollisista käännöskielen sudenkuopista. Kunkin aihepiirin yleisimmät virheet esitellään osion lopussa olevassa taulukossa, joiden esimerkeistä suurin osa on poimittu käännetyistä ja oikoluetuista teksteistä.

Tyyliopasta päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. 

YLEISTÄ

Käännös on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei edes huomaa. Lähtötekstille pitää olla uskollinen, mutta lähtökielen rakenteet eivät saa näkyä käännöksessä. Lähtötekstin merkitykset pitää kääntää, mutta käännökseen ei saa lisätä lähtötekstiin kuulumattomia osia tai käännöksestä poistaa lähtötekstissä olleita olennaisia osia. Käännöksen kielen tulee olla selkeää, havainnollista, helposti ymmärrettävää ja yksinkertaista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi lähtötekstiä voi muokata, jos sen uskollinen kääntäminen tuottaisi esimerkiksi turhaa toistoa.

Kohdeyleisö tulee ottaa käännöksessä huomioon. Esimerkiksi teknisten laitteiden käyttöohjeita kääntäessään kääntäjän pitää olettaa, että käännöksen lukijalla on hyvin vähän tietoa laitteen toiminnasta tai samankaltaisten laitteiden toimintaperiaatteista.

Monimutkaisia lauserakenteita, kuten polveilevia sivulauseita, pitää välttää. Toisaalta pelkistä päälauseista koostuva sähkösanomatyylikään ei ole sujuva kaikissa yhteyksissä, vaikka käyttöohjetyyppisissä teksteissä toistuvista päälauseista koostuva rakenne voi olla perusteltua (Kiinnitä virtajohto laitteeseen. Kiinnitä virtajohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta painamalla X-painiketta.).

1. VÄLIMERKIT

Ajatusviiva ja yhdysmerkki

Ajatusviiva (–) on yhdysmerkkiä (-) pidempi viiva. Ajatusviiva voi olla ns. en dash – tai pidempi ”em dash” —. Suositeltavaa on käyttää vain lyhyempää versiota. Ajatusviivaa käytetään muun muassa

– luetelmaviivana
– virkkeen sisällä erottamassa irrallista lisää
– osoittamassa jotain yllättävää käännettä (Lähikaupassa kassajonossa huomasin, että edelläni jonotti – paavi.)
– ääriarvoja, rajapaikkoja ja osapuolia osoittavien numeroiden ja sanojen välissä (10–15-vuotiaat, kesä–heinäkuussa)
– osoittamassa virkkeen katkeamista tai poisjättöä (1999–2000, 2001–, viime aikoina alkoholinkäyttö – – on lisääntynyt).

Ainoastaan toiseksi viimeisessä (ja osin viimeisessä) tapauksessa ajatusviivaa ei eroteta sanoista tai numeroista välilyönnillä.

Jos ajatusviivalla ilmaistaan raja-arvoa tai vaihtelua, ilmaukset ”välinen” ja ”vaihtelee välillä” ovat tarpeettomia. Lisätietoja on kohdassa Numerot.

Jos lähtökieli on englanti, välimerkkinä käytetyn ajatusviivan voi usein suomessa korvata pilkulla tai lauseen muotoilulla.

Yhdysmerkkiä taas käytetään tavallisimpien tapausten lisäksi muun muassa

– rinnasteisten yhdysosien välissä (tomaatti-porkkanakeitto, puna-vihersokeus)
– ei-alkuisissa sanoissa (ei-toivottu)
– ääriarvoja osoittavien numeroiden välissä – tällöin tulee kuitenkin erottaa yhdysmerkki välilyönnillä.
– ilmauksissa, joissa alkuosa on kaksi- tai useampiosainen sanaliitto.

Mikäli viimeksi mainitussa tapauksessa ilmauksen keskelle osuu rivinvaihto, yhdysmerkin tulee olla jälkimmäisen rivin alussa. Muuten tavuviivana käytetty yhdysmerkki kuuluu rivin loppuun. Viimeksi mainitussa tapauksessa yhdysmerkkiä edeltää välilyönti. Mikäli alkuosa on moniosainen, mutta ei sisällä välilyöntejä (Pohjois-Karjala-projekti), yhdysmerkkiä ei edellä välilyönti.

VÄÄRIN OIKEIN
Tarjous on voimassa 15.–20.5. välisenä aikana. Tarjous on voimassa 15.–20.5.
HDMI OUT-liitäntä HDMI OUT -liitäntä
HDMI OUT –

liitäntä

HDMI OUT

-liitäntä

Sähköposti, pikaviestintä, videoneuvottelu ja muut tietoliikennetyökalut Sähköposti-, pikaviestintä-, videoneuvottelu- ja muut tietoliikennetyökalut
15-16 cm 15 – 16 cm TAI 15–16 cm

 

Erikoismerkit

Silloin kun tuotenimen perässä käytetään tekijänoikeusmerkin, tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symbolia, se merkitään vasta mahdollisen sijapäätteen perään (Microsoftin®).

MERKKI NIMI NÄPPÄINYHDISTELMÄ
en dash Alt + 0150
em dash Alt + 0151
kaareva lainausmerkki Alt + 0148
Š iso s-kirjain, korostusmerkki Alt + 0138
š pieni s-kirjain, korostusmerkki Alt + 0154
Ž iso z-kirjain, korostusmerkki Alt + 0142
ž pieni z-kirjain, korostusmerkki Alt + 0158
tavaramerkki Alt + 0153
© tekijänoikeusmerkki Alt + 0169
® rekisteröity tavaramerkki Alt + 0174
luettelomerkki (bullet) Alt + 0149
¹ yläindeksi yksi Alt + 0185
² yläindeksi kaksi Alt + 0178
³ yläindeksi kolme Alt + 0179
promille Alt + 0137
× kertomerkki Alt + 0215
÷ jakomerkki Alt + 0247
° asteen merkki Alt + 0176
euron merkki Alt + 0128 TAI Alt Gr + e
¢ sentin merkki (USA) Ctrl + Shift + 7, c
¥ jenin merkki Alt + 0165

Lisää erikoismerkkejä on tekstinkäsittelyohjelmien ”lisää merkki” -valikoissa.

Huutomerkki

Huutomerkin käytetään suomessa lähinnä huudahduksissa ja muissa samankaltaisissa ilmauksissa. Lähtökielen huutomerkin voi usein suomenkielisessä käännöksessä jättää pois.

LÄHTÖKIELI OIKEIN
Warning! Varoitus
Note! Huomautus

 

Lainausmerkit

Suomen kielessä käytettävät lainausmerkit ovat muotoa ” tai ”. Lainauksen molemmissa reunoissa käytetään samanlaisia lainausmerkkejä. Lainausmerkeillä osoitetaan pääasiassa suoraa lainausta tai joissakin tapauksissa myös esimerkiksi tyylilajista poikkeavaa ilmaisua. Lainausmerkeillä voidaan myös osoittaa sanonnan kuvaannollisuutta, kielen ainesta (sana ”tieto”) tai sanonnan kyseenalaistamista. Suomenkielisessä käännöksessä voi usein jättää lähtötekstin lainausmerkit poiskin.

Lauseen välimerkit kuuluvat suomessa lainausmerkkien ulkopuolelle.1

LÄHTÖKIELI OIKEIN
To ”hang up”, press X. Lopeta puhelu painamalla X-näppäintä.
”Search” bar on the Web site WWW-sivuston Etsi-palkki
“SonicStage,” Memory Stick Formatter1 ”SonicStage”, Memory Stick Formatter

 

Pilkku

Pilkun käytön pääsääntö on, että pilkulla erotetaan yleensä toisistaan virkkeen eri lauseet. Pilkkua käytetään myös erottamaan irrallisia lisähuomautuksia (Paljon polttoainetta kuluttavia autoja, kuten citymaastureita, pitäisi verottaa enemmän.) ja rinnakkaisia lauseenjäseniä (Lomalla aion ulkoilla, tehdä puutarhatöitä ja uida.)

Pilkkua EI käytetä seuraavissa tapauksissa:

1) rinnakkaiskonjunktio yhdistää kahta päälausetta, joilla on yhteinen lauseenjäsen (Näin saamme työttömyyden vähenemään ja lisäämme työnteon mielekkyyttä.)

2) rinnakkaiskonjunktio yhdistää kahta sivulausetta2.

Näistä väittämistä huolimatta pätevät seuraavat säännöt:

– Pilkkua voidaan käyttää ennen mutta- ja vaan-sanoja.
– Jos lauseet ovat lyhyitä, pilkku voidaan jättää pois.
– Subjektittomiin rinnasteisiin lauseisiin pätee kohta 1 (Ilmoitin kiinnostuksestani ja aloin valmistella siirtoa.).
– Kuin-sanan edelle tulee pilkku vain jos sitä seuraa lisähuomautuksen kaltainen sivulause (Huone näytti sekaiselta, kuin hän olisi lähtenyt kesken töidensä). Jos kuin-sana kuitenkin viittaa edellä olevaan sanaan, pilkku jätetään pois (Huone näytti siltä kuin hän olisi lähtenyt kesken töidensä.) Jos kyse on vertailusta, kuin-sanan edellä ei käytetä pilkkua.
– Konjunktioyhdistelmien välissä ei yleensä käytetä pilkkua (vain jos, niin pian kuin, mutta vaikka).

Lauseenvastiketta ei myöskään eroteta päälauseesta pilkulla.

VÄÄRIN OIKEIN
Tarkista, onko laitteessa materiaalitukos ja poista se tarvittaessa Tarkista, onko laitteessa materiaalitukos, ja poista se tarvittaessa
Jos kysymyksen kohdalla painetaan vasenta painiketta, vastauksia ei tallenneta, ja ensimmäinen kuva näkyy uudelleen. Jos kysymyksen kohdalla painetaan vasenta painiketta, vastauksia ei tallenneta ja ensimmäinen kuva näkyy uudelleen.
Potilas voi hengittää uloshengitysilmaa takaisin sisään, jos laite ei toimi oikein tai, jos venttiili on tukossa.2 Potilas voi hengittää uloshengitysilmaa takaisin sisään, jos laite ei toimi oikein tai jos venttiili on tukossa.
Tutkiessaan potilasta, lääkärin on oltava hienotunteinen. Tutkiessaan potilasta lääkärin on oltava hienotunteinen.
Voit irrottaa muistikortin, painamalla sitä alaspäin ja päästämällä irti. Voit irrottaa muistikortin painamalla sitä alaspäin ja päästämällä irti.

 

Piste

Pistettä käytetään

  • toteavan virkkeen lopussa
  • lyhenteissä, joista puuttuu sanan loppu (ei kuitenkaan mitta- ja rahayksikköjen lyhenteissä)
  • järjestysluvun ilmaisimena
  • jaotusta osoittavien numeroiden ja kirjainten jälkeen otsikoissa ja kappaleen alussa
  • erottamaan tunteja, minuutteja ja sekunteja (20.14)
  • kolmen pisteen ryhmissä osoittamaan virkkeen katkeamista (joskus myös poistoa)
  • luetelman viimeisen kohdan lopussa (mutta mikäli luetelman kohdat ovat täydellisiä virkkeitä, pistettä käytetään jokaisen lopussa).

Puolipiste ja kaksoispiste

Puolipiste on pilkkua vahvempi mutta pistettä heikompi välimerkki. Sitä käytetään lähinnä erottamaan luetelmissa kiinteästi toisiinsa liittyviä osia tai numeraaleja (arvot 2,8; 3,5; 4,1 ja 5,0). Kaksoispisteen korvikkeena (selityksen edellä) sitä ei voi käyttää.

Kaksoispistettä käytetään luettelon ja selityksen edellä. Jos sen voisi lauseessa korvata sanalla ”nimittäin”, sitä on yleensä käytetty oikein. Lisätietoja kaksoispisteen käytöstä luettelon edellä on kohdassa Luetelma.

VÄÄRIN OIKEIN
Oppaan viittaukset koskevat mukana CD-levyllä toimitettavia käyttöohjeita; Faksin käyttöohje- ja Yleiset asetukset -opasta. Oppaan viittaukset koskevat mukana CD-levyllä toimitettavia käyttöohjeita: Faksin käyttöohje- ja Yleiset asetukset -opasta.

 

Sitova yhdysmerkki ja välilyönti

Joskus voi olla tarpeen määrittää, mihin kohtaan rivinvaihto ei saa osua. Tällöin kannattaa käyttää joko sitovaa yhdysmerkkiä tai välilyöntiä, joka sitoo yhdysmerkin/välilyönnin sitä seuraavaan sanaan. Seuraavat komennot toimivat lähinnä Microsoft Wordissa.

sitova yhdysmerkki:           Ctrl + Shift + [yhdysmerkki] (tai Alt 0173)

Sitovalla yhdysmerkillä voi välttää seuraavanlaiset rivinvaihtovirheet:

VÄÄRIN OIKEIN
Käytä television kytkemisessä

HDMI OUT –

liitäntää.

Käytä television kytkemisessä

HDMI OUT 

‑liitäntää.

sitova välilyönti:                 Ctrl + Shift + välilyönti (tai Alt 0160 tai AltGr + välilyönti)

Sitovan välilyönnin voi sijoittaa esimerkiksi numeron ja mitta- tai rahayksikön väliin. Sitovaa välilyöntiä käytettäessä vältytään esimerkiksi seuraavanlaisilta rivinvaihtovirheiltä:

VÄÄRIN OIKEIN
Enoni syntymäpäiviä juhlittiin 18.

huhtikuuta.

Enoni syntymäpäiviä juhlittiin

18. huhtikuuta.

Vinoviiva

Vinoviivalla ilmaistaan vaihtoehtoja etenkin lomakkeissa ja muissa teksteissä, joissa tilaa on rajoitetusti. Tavallisessa tekstissä vinoviivan voi yleensä suomeen käännettäessä korvata sanalla ”ja tai ”tai” tai muotoilemalla lauseen uudelleen.

Jos vinoviivan toisella tai molemmilla puolilla on sanaliitto, vinoviivan molemmille puolille tulee välilyönti.

VÄÄRIN OIKEIN
luku/kirjoituslaite luku- ja kirjoituslaite

luku-/kirjoituslaite

muissa maissa/muilla alueilla muissa maissa tai muilla alueilla

muissa maissa / muilla alueilla

Käyttäjän työkalut/laskuri Käyttäjän työkalut / laskuri

(ellei tarkoiteta ”käyttäjän työkaluja” JA ”käyttäjän laskuria)

LÄHTÖKIELI OIKEIN
It is recommended that the speaker/listener relationship be an equilateral triangle. Kaiuttimien ja kuuntelupaikan tulisi muodostaa tasasivuinen kolmio.

 

2. OIKEINKIRJOITUS

Iso kirjain

Ison kirjaimen käytöstä otetaan tässä oppaassa esiin vain eniten ongelmia aiheuttavat tapaukset.

Jos yhdysmerkin sisältävät paikannimet tarkoittavat samaa kuin jälkiosa yksin, alkuosa kirjoitetaan pienellä kirjaimella.3

Kaksoispistettä seuraa yleensä pieni kirjain, mutta jos kaksoispisteen vaikutus ulottuu useampaan kuin yhteen lauseeseen, käytetään isoa kirjainta.

Englanninkielisissä otsikoissa ja teknisten laitteiden näyttöteksteissä käytetään usein isoa kirjainta joka sanan alussa. Suomessa tämä ei ole tarpeen. Myöskään yhdyssanan loppuosaa ei aloiteta isolla kirjaimella, ellei kyseessä ole erisnimi.

Internet-sanan voi kirjoittaa joko isolla tai pienellä alkukirjaimella. Jos se kirjoitetaan isolla ja sitä käytetään yhdyssanan osana, se on erisnimi ja se liitetään yhdyssanaan yhdysmerkin avulla (Internet-sivut). Jos se kirjoitetaan pienellä, yhdysmerkki ei ole pakollinen, mutta sitä voidaan käyttää helpottamaan yhdyssanan lukemista (internet-ilmoitus).

VÄÄRIN OIKEIN
Lähi-Itä Lähi-itä
Nyky-Suomi3 nyky-Suomi
Euroopan Unioni Euroopan unioni
Varoitus: tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä altista sitä sateelle tai lumelle. Varoitus: Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä altista sitä sateelle tai lumelle.
Puhelun Soittaminen Puhelun soittaminen
Poista Kaikki Poista kaikki
SoittoValikko Soittovalikko

Luetelma

Luetelma on seuraavanlainen rakenne:

Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus
– hovioikeus
– korkein oikeus.

Usein on suositeltavaa muuttaa luetelma juoksevaksi tekstiksi, mutta esimerkiksi teknisissä teksteissä, esittelyissä ja verkkosivuilla luetelmien käyttö on yleistä.

Luetelman alakohtien tulee olla samantasoisia ja symmetrisiä (esimerkiksi vain virkkeitä tai vain verbejä; yksittäiset lausekkeet ja sanat samassa sijassa):

VÄÄRIN OIKEIN
Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus

– hovioikeus

– korkein oikeus on ylin oikeusaste.

Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus

– hovioikeus

– korkein oikeus.

Luetelman alakohdat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella PAITSI jos ne ovat kokonaisia virkkeitä tai alkavat erisnimellä.                    

OIKEIN
Digitaalista zoomausta ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:

– Valotusohjelmana on Erikoisherkkyys-tila.

– VIDEO/MEMORY-kytkin on asennossa MEMORY.

 

Noutajiin kuuluvat esimerkiksi

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– sileäkarvaiset noutajat

– novascotiannoutajat.

 

Luetelman alakohta ei pääty pisteeseen, jollei kyseessä ole kokonainen virke tai luetelman viimeinen alakohta. Kaksoispistettä johtolauseen perässä käytetään silloin, kun

  1. a) johtolause ei sellaisenaan ole kokonainen virke tai siinä ei ole predikaattia
OIKEIN
Suomessa kasvatetaan seuraavia noutajalajeja:

– labradorinnoutajia

– kultaisianoutajia

–novascotiannoutajia.

 

Suomessa kasvatettavia noutajalajeja:

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– novascotiannoutajat.

  1. b) luetelma ei ole luettavissa yhtenä virkkeenä ( Noutajiin kuuluvat esimerkiksi labradorinnoutajat, kultaisetnoutajat ja novascotiannoutajat.).

                     

OIKEIN
Noutajiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat rodut:

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– novascotiannoutajat.

 Kaksoispistettä käytetään johtolauseen perässä, jos johtolauseessa on sana, joka viittaa luetelmakohtiin (seuraavat, nämä).

Luetelman alakohtien välissä ei tarvita välimerkkejä tai konjuktioita (ja, sekä, tai).

VÄÄRIN OIKEIN
Suomessa kasvaa lukuisia kolmen tähden ruokasieniä, esimerkiksi

– kantarelleja,

– suppilovahveroita,

– mustatorvisieniä ja

– voitatteja.

Suomessa kasvaa lukuisia kolmen tähden ruokasieniä, esimerkiksi

– kantarelleja

– suppilovahveroita

– mustatorvisieniä

– voitatteja.

Luetelman alakohdat voivat olla myös kokonaisia virkkeitä (tai jopa kappaleita), jolloin ne aloitetaan isolla alkukirjaimella ja päätetään sopivalla välimerkillä.

OIKEIN
Näin osallistut ensimmäiseen arvontaan:

1) Tee vähintään 100 dollarin talletus ja käytä viitenumeroa XXXXXX. Talletus pitää tehdä perjantain 16.2. ja torstain 8.3. välisenä aikana (8.3. klo 24 mennessä).

2) Pelaa arvonta-aikana missä tahansa käteispelissä tai turnauksessa.

3) Pelaa arvonta-aikana missä tahansa karsintapelissä.

 

Lyhenteet

Lyhenteitä käytetään pääsääntöisesti vain tilanpuutteen vuoksi ja pakon edessä. Selvyyden vuoksi ja monitulkintaisuuden välttämiseksi sanat pitäisi kirjoittaa kokonaan aina kun se on mahdollista. Mikäli lyhenteitä käytetään, on syytä suosia vakiintuneita, yleisesti hyväksyttyjä lyhenteitä. Jos on tarve käyttää muita, omia lyhenteitä, sana katkaistaan aina (toisen) tavun ensimmäisen konsonantin jälkeen (Tall., Luett.). Jos yhdyssanaa lyhennetään, sanan osat kirjoitetaan yhteen (yhteystietoluettelo, yht.tietoluett.), mutta sanaliiton osat kirjoitetaan erikseen (fil. maist.).

Ilmaukset esimerkiksi, ja niin edelleen, katso, alla oleva, eli, se on, tai muuta sellaista ja ynnä muuta sellaista on syytä selvyyden vuoksi kirjoittaa kokonaan lyhenteen käyttämisen sijaan.

Koostelyhenteissä (NATO, YK, DVD) ei käytetä pistettä. Jos kyseessä on tuotenimen tai ominaisuuden lyhenne, lyhenteelle on ensimmäisellä käyttökerralla annettava selitys: esimerkiksi ”HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä”. Myöhemmin selitystä ei tarvitse toistaa.

Tarvittaessa lyhenteeseen voidaan merkitä sijapääte. Tällöin käytetään kaksoispistettä (DVD:n) ja noudatetaan vokaalisointua. Sisälyhenteissä (nro) ei kuitenkaan käytetä pistettä, vaan sijapääte yhdistetään suoraan lyhenteeseen (nroon). Koostelyhenteitä käsitellään sijataivutuksessa kuin tavallisia sanoja, mikäli lyhenne on ns. lyhennesana eli se lausutaan sellaisenaan (NATOon). Jos koostelyhenne on oma, vakiintumaton tai päättyy konsonanttiin k, l, p, r, s tai t, sijapääte merkitään kuten muissakin lyhenteissä. Pääte voidaan kirjoittaa yleensä kahdella tavalla sen mukaan, luetaanko lyhenne kirjaimittain (YK:hon, ”yykoohon”) vai sanana (YK:iin, ”Yhdistyneisiin Kansakuntiin”).

Kuukausien lyhentämistä tulee välttää. Jos lyhennettä on esimerkiksi tilan puutteen vuoksi pakko käyttää, suositaan muotoa ”tammi, helmi, maalis…” (EI tam, hel, maa…).

Euron lyhenne on ”e” tai ”€”, sentin lyhenne ”snt”.

Tavallisessa tekstissä mittayksiköiden kaltaiset lyhenteet kirjoitetaan kokonaisina sanoina.

VÄÄRIN OIKEIN
APICin APIC:n
cd-rommia cd-romia
pvm pvm.
puh puh.
sposti s-posti

Numerot

Yleiskielisessä tekstissä kahtakymmentä pienemmät perusluvut ja suuremmat, kirjoitusasultaan lyhyet tasaluvut kirjoitetaan kirjaimin. Teknisissä, matemaattisissa ja tilastollisissa teksteissä ja esityksissä luvut on kuitenkin perusteltua kirjoittaa numeroin. Numeroa käytetään myös silloin, jos sen yhteydessä esiintyy mitta- tai rahayksikön lyhenne. Joskus toimeksiantaja edellyttää, että luvut ja mittayksiköt kirjoitetaan numeroina ja lyhenteinä, jotta käännöksen oikoluku eri kieliversioiden välillä on helpompaa.

Luvut jaksotellaan kolmen numeron ryhmiin lopusta päin, ja ryhmät erotetaan toisistaan välilyönnillä. Tämä koskee sekä numeraalista että sanallista kirjoitusasua (kaksikymmentäyhdeksäntuhatta kolmesataa). Myös puhelinnumerot on syytä ryhmitellä kolmen tai neljän numeron ryhmiin lukemisen helpottamiseksi. Suuntanumero erotetaan muusta numerosta sulkeilla, mutta matkapuhelinnumeron liittymätunnus erotetaan muusta numerosta välilyönnillä. Vuosiluvuissa välilyöntiä ei käytetä tuhansien ja satojen erottimena.

Kahden luvun kirjoittamista peräkkäin pitää välttää sekaannusten välttämiseksi.

Kun peruslukua taivutetaan sijamuodoissa, lukuun liitetään kaksoispiste ja sijapääte. Sijapäätettä ei kuitenkaan tarvita, jos se ilmenee lukua seuraavasta sanasta. Jos myös lukusana taipuu partitiivissa, lukuun pitää liittää taivutuspääte.4

Suomessa päivämäärä merkitään joko ”19. huhtikuuta 2007” tai ”19.4.2007”. Etunollia ei suositella käytettäviksi (*19.04.2007). Käytössä on siis nouseva päiväys, eli ensin ilmoitetaan päivä, sitten kuukausi ja lopuksi vuosi, mikä on syytä muistaa esimerkiksi tiedostonimissä (esimerkiksi documentname_270407).

Aikaväli ilmaistaan joko sanallisesti (välisenä aikana) tai joko ajatusviivalla tai yhdysmerkillä. Molempien käyttö on tarpeetonta toistoa.

Jos vieraskielisessä käännöksessä on suomenkielinen postiosoite, postinumeroon voidaan liittää Suomen maatunnus FI (esimerkiksi FI-00100 Helsinki). Maatunnus ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan kansainvälinen postiliitto UPU suosittelee ainoastaan maan nimen kirjoittamista sekä lähettäjän omalla kielellä sekä jollakin kansainvälisellä kielellä (englannilla). Maanosan nimeäminen ei ole tarpeen.

Roomalaisissa numeroissa ei käytetä järjestysluvun pistettä, sillä luku on itsessään jo järjestysluku (IV eli neljäs).

Prosenttimerkki ja mittayksiköiden ja muiden vastaavien lyhenteet erotetaan luvusta välilyönnillä (10 %). Kolme Celcius-astetta kirjoitetaan ”3 °C”. Mikäli kyse on pelkistä asteista, asteen merkki kirjoitetaan lukuun kiinni ().

VÄÄRIN OIKEIN
1280×1024 1 280 x 1 024
viisi € 5 € TAI viisi euroa
2 2000 mAh:n paristoa kaksi 2 000 mAh:n paristoa
16.2. – 8.3. välisenä aikana 16.2. ja 8.3. välisenä aikana

16.2. – 8.3.

Muisti jakaantuu 3:een lohkoon. Muisti jakaantuu kolmeen lohkoon.
Euroviisuihin odotetaan 20 000 turistia.4 Euroviisuihin odotetaan 20 000:ta turistia.

Otta- ja oitta-verbit

OTTAA-VERBIT OITTAA-VERBIT
arvottaa

ehdottaa

erottaa

hahmottaa

hajottaa

haukotella

helpottaa

hemmotella

irrottaa

jaksottaa

jaottaa

karkottaa

kehottaa

kiihottaa

kiillottaa

kiskottaa

korottaa

kurkottaa

kuullottaa

laiskottaa

lihottaa

luulotella

madottaa

pakottaa

pilkottaa

pingottaa

pirskottaa

pujottaa

rehottaa

riepottaa

silottaa

sirottaa

tiedottaa

valvottaa

aidoittaa

aloittaa

haavoittaa

hangoitella

harjoittaa

ilmoittaa

innoittaa

jaloitella

karvoittua

kilvoitella

kirjoittaa

kirvoittaa

kiusoitella

lahjoittaa

niskoitella

osoittaa

pahoittaa, pahoitella

paloitella

rahoittaa

sanoittaa

sekoittaa

tarkoittaa

tasoittaa

tavoittaa

teloittaa

teroittaa

varoittaa

veloittaa

velvoittaa

vesoittua

viekoitella

vieroittaa

vihoitella

viitoittaa

vilvoitella

vioittaa

 

Sanojen jakaminen

Pitkien sanojen, yhdyssanojen tai sanaliittojen jakamista eri riveille tulee välttää. Mikäli sana joudutaan jakamaan, se katkaistaan tavurajalta. Jos kyseessä on yhdyssana, sana jaetaan alku- ja loppuosan kohdalta. Rivinvaihtoa ei pidä tehdä myöskään numeron ja yksikön tai numeron/lyhenteen ja taivutuspäätteen väliin. Lisätietoja on kohdissa Ajatusviiva ja yhdysmerkki sekä Sitova yhdysmerkki ja välilyönti.

VÄÄRIN OIKEIN
äänenvoimak-
kuusnäppäin
äänen-
voimakkuus-
näppäin
15 km:
llä
15 km:llä
15
km:llä
15 km:llä

 

Tuotenimet

Monet tuotenimet sisältävät oikeakielisyysvirheitä (OpenOffice.org Calc, Valiojäätelö Laktoositon Vanilja jäätelö, Intel prosessori). Rekisteröityä tuotenimeä ei sinänsä voi muokata, mutta tekstissä virheet voi kyllä korjata (OpenOffice.orgin Calc, Valiojäätelön laktoositon vaniljajäätelö, Intelin prosessori).

Yhdyssanat ja sanaliitot

Kahden samassa sijassa olevan substantiivin rinnasteet ovat sanaliittoja:

yötä päivää, puuta heinää, alun perin, mielin määrin, perin pohjin, suin päin.

Genetiivialkuisten –inen-adjektiivien kirjoitustapa horjuu.

Yhteen kirjoitetaan yleensä vakiintuneet tapaukset, joiden alkuosana on pronomini tai lyhyt adjektiivi, esim. samansuuruinen, minkäkokoinen, tämänkaltainen, pahanhajuinen. Lukuisat substantiivialkuiset sanat ovat niin ikään yhdyssanoja: asianmukainen, järjenvastainen, kansainvälinen. Useimmat substantiivialkuiset tapaukset ovat kuitenkin sanaliittoja, esim. pöytäkirjan mukainen, yön pituinen.

Jos infinitiiviä tai partisiippia edeltää määrite, ilmaus on yleensä sanaliitto: huomioon ottaen, läsnä ollessa, näin ollen, lukuun ottamatta, olemassa oleva, merkille pantava, irti päässyt, mukaan luettuna, niin sanottu, ennen kuulematon. Vakiintuneet ilmaukset ovat yhdyssanoja, esim. asiaankuuluva, kouraantuntuva, käänteentekevä, mukaansatempaava.

Verbin –minen-johdoksen ja adverbiaalin yhtymä on sanaliitto:

eloon jääminen, puhtaaksi kirjoittaminen, maalle muuttaminen, yhteen sovittaminen. Muunlaisen johdoksen ja adverbiaalin muodostama ilmaus kirjoitetaan tavallisesti yhteen, esim. maahanhyökkäys, poissaolo, maaltamuutto, koroillaeläjä, sivustakatsoja.

OIKEIN
aika lailla
aina kun
aivan kuin
ajan mittaan
ajan tasalla
alla mainittu
alla päin ”alakuloinen, pahoilla mielin”
alun alkaen
alun perin
alun pitäen
ani harvoin
arvossa pidetty
edellä mainittu
edellä oleva
edeltä käsin
ehdoin tahdoin
ennen aikaan
ennen kaikkea
ennen kuin
ennen muinoin
ennen pitkää
ennen vanhaan
ensi kädessä
ensi sijassa
ensi vuonna
eri lailla
eri tavalla
esiin tullut
heikun keikun
heti kun
hissun kissun
huiskin haiskin
hujan hajan
huomioon ottaen
hädin tuskin
hällä väliä
ikään kuin
itse kukin
itsestään selvä

iän kaiken

jompi kumpi

jonkin verran
juurta jaksaen
juurta jaksain
kahden kesken
kaiken kaikkiaan
kaikin puolin
kautta rantain
kerta kaikkiaan
kiikun kaakun
kipin kapin
koko lailla
käden käänteessä

loppujen lopuksi
lukuun ottamatta
läsnä ollessa
mielin kielin
mielin määrin
minkä takia
minkä tähden
minkä vuoksi
miten päin
mukaan luettuna
mukaan lukien
mukkelis makkelis
mullin mallin
muun muassa
niin ikään
niin kuin
niin päin
niin sanotusti
nipin napin
nippa nappa
niukin naukin
noin päin
nurin päin
oikein päin
paikka paikoin
perin juurin
perin pohjin
päällisin puolin

päätä pahkaa
ristiin rastiin
saman tien
saman verran
sen sijaan
sen takia
sen tähden
sen verran
sen vuoksi
sikin sokin
sillä lailla
sillä tapaa
sillä tavoin
sillä välin
silmällä pitäen
sitä vastoin
suin päin
suuna päänä
suoraa päätä
suurin piirtein
tavan takaa
totta kai
tuiki tavallinen
tämän sijaan
töin tuskin
varta vasten
viime kädessä
vinksin vonksin
vuoron perään
vähän väliä
väärin päin
yhtä aikaa
yhtä kaikki
yhtä kuin
yhtä lailla
yhtä mittaa
yhtä päätä
yksin tein
ylen määrin
yllin kyllin
yltä päältä

(Lähde: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston www-sivut)

 

3. MUOTO- JA LAUSEOPPI

Kiilalauseet

Kiilalauseet katkaisevat hallitsevan lauseen. Niiden käyttöä ei voi kokonaan välttää eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, mutta monessa tapauksessa lauserakenteen yksinkertaistaminen helpottaisi lauseen ymmärtämistä ja lukemista. Kiilalause on alla olevassa taulukossa lihavoitu.

VÄÄRIN OIKEIN
Calc-malli on laskentataulukko, jossa on tyylit ja sisältö, jota haluat käyttää kaikissa kyseisellä mallilla luoduissa laskentataulukoissa, kuten otsikoita tai muita solun tyylejä. Calc-malli on laskentataulukko, jonka tyylejä ja sisältöä, kuten otsikoita, käytetään kaikissa kyseisellä mallilla luoduissa laskentataulukoissa.

 

Jotkin pikanäppäimet edellyttävät, että yksi näppäin (muokkausnäppäin) on painettuna (näitä näppäimiä ovat Alt, Ctrl ja Vaihto) kun pikanäppäimen muu osa kirjoitetaan. Jotkin pikatoiminnot edellyttävät, että yksi näppäin (muokkausnäppäin eli Alt, Ctrl tai Vaihto) on painettuna, kun näppäinyhdistelmän muita näppäimiä painetaan.
Määritä tämän välilehden asetuksilla, mitä tapahtuu, kun siirrät ikkunoita, ja miten ikkunan siirtymistehosteet näkyvät, ja muuta ikkunan läpinäkyvyyttä. Tämän välilehden asetuksilla voit määrittää, mitä tapahtuu ikkunoita siirrettäessä ja miten ikkunan siirtymistehosteet näkyvät, sekä muuttaa ikkunan läpinäkyvyyttä.

 

Kongruenssi

Kongruenssilla tarkoitetaan samaan rakenteeseen kuuluvien sanojen mukautumista toisiinsa ja niiden kieliopillista symmetriaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pääsana ja sen määre taipuvat samassa sijassa ja luvussa tai että subjekti ja predikatiivi ovat samassa luvussa. Monimutkaiset lauserakenteet saattavat häivyttää yleensä natiivipuhujille selvät kongruenssitapaukset, jolloin syntyy virheitä.

Yleisestä kongruenssisäännöstä poiketen niin sanotussa eksistentiaalilauseessa (jokin on jossakin tai jokin on siirtynyt johonkin) predikaatti on yksikön kolmannessa persoonassa.

VÄÄRIN OIKEIN
Muut verkkolaitteet voidaan määrittää jakamaan joitakin tai kaikki resurssinsa. Muut verkkolaitteet voidaan määrittää jakamaan joitakin resurssejaan tai kaikki resurssinsa.
Säädä asetukset vaatimusten mukaiseksi. Säädä asetukset vaatimusten mukaisiksi.
Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tuotteita käytetä kiellettyihin ydintekniikka-, ohjus- tai kemiallisbiologiseen asekäyttöön. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tuotteita käytetä kiellettyyn ydintekniikka-, ohjus- tai kemiallisbiologiseen asekäyttöön.
Valintaikkunassa ovat seuraavat osat: Valintaikkunassa on seuraavat osat:
Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastaa salaman valoa ja näkyy kuvassa. Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa.

 

Korrelaatti

 Korrelaatti on sana tai lauseen osa, johon pronominilla viitataan. Korrelaatti

1) ei voi viitata yhdyssanan osaan

VÄÄRIN OIKEIN
Jos työvoimatarvetta ei pystytä muuten tyydyttämään, on sitä hankittava ulkomailta. Jos työvoimatarvetta ei pystytä muuten tyydyttämään, on työvoimaa hankittava ulkomailta.
Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia. Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö tulostimella tulostamaan halutun kokoisia kuvia.

 

2) ei voi viitata pääsanan määritteeseen

VÄÄRIN OIKEIN
Kissojen ja koirien turkkien käyttö EU:ssa kielletään osin sen vuoksi, että niitä on usein kohdeltu huonosti tarhoissa.. Kissojen ja koirien turkkien käyttö EU:ssa kielletään osin sen vuoksi, että tarhattuja kissoja ja koiria on usein kohdeltu huonosti.

 

3) ei saa sijaita liian kaukana pääsanasta.

VÄÄRIN OIKEIN
Halutaan vuokrata kaksio työssäkäyvälle naiselle, jonka voi lunastaa myöhemmin omaksi. Halutaan vuokrata työssäkäyvälle naiselle kaksio, jonka voi lunastaa myöhemmin omaksi. 

Pronomini ”joka” viittaa ainoastaan sitä edeltävään substantiiviseen sanaan. Sillä ei siis voi viitata vaikkapa verbiin tai koko lauseeseen. Mikä-pronomini voi viitata koko edeltävään lauseeseen, edeltävään pronominiin (kaiken, minkä) superlatiiviin (kauneinta, mitä olin koskaan nähnyt) tai paikkaan (asuin Lahdessa, missä viihdyin hyvin).

VÄÄRIN OIKEIN
Lisää kansio, mihin tallennetaan uudet viestit. Lisää kansio, johon tallennetaan uudet viestit.
Virhe toistui lukuisia kertoja, joka on todella huolestuttavaa. Virhe toistui lukuisia kertoja, mikä on todella huolestuttavaa.

 

Persoonamuodot ja puhuttelu

Englannissa yleisen you-passiivin (you can turn off X) voi yleensä suomessa kääntää passiiviksi (X voidaan sammuttaa) tai yksipersoonaiseksi verbimuodoksi (X:n voi sammuttaa). Aktiivin käyttö on perusteltua lähinnä käyttöohjetyyppisissä teksteissä, kun kyse on toimintaohjeista tai lähtökielessäkin käytetystä imperatiivista. Tällöin on kuitenkin syytä välttää persoonapronominin tarpeetonta toistoa. Teitittelyä ei käytetä, vaan lukijaa sinutellaan.

Otsikkojen imperatiivit on taas syytä kääntää gerundirakennetta käyttäen.

Laitteiden personointia on syytä välttää. Jos kyse on kuitenkin laitteen tai esimerkiksi tietokoneohjelman aktiivisesta toiminnasta, personointia voi käyttää (Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, Excel tallentaa tiedoston viiden minuutin välein).

VÄÄRIN OIKEIN
(otsikko) Kuinka puhelu soitetaan / Soita puhelu Puhelun soittaminen
Sinun täytyy sammuttaa laitteesta virta, ennen kuin voit avata kannen. Laitteen virta täytyy sammuttaa ennen kannen avaamista.
Voit määrittää käynnistyksen käyttävän erityistä käynnistyslevykettä. Voit määrittää, että käynnistyksessä käytetään erityistä käynnistyslevykettä.

 

Rektio

Rektio tarkoittaa sitä, että osa sanoista edellyttää muilta sanoilta tiettyä sijamuotoa (esimerkiksi inhota + partitiivi ”inhoan käärmeitä”, pitää + elatiivi ”pidän herneistä”). Syntyperäinen tunnistaa yleensä rektiovirheet helposti. Pitkissä lauseissa ja luetteloissa sijamuotoon vaikuttava sana saattaa kuitenkin sijaita kaukana täydennyksestään (täydennys = sanan ns. seuralainen, kuten ”herneet” lauseessa ”pidän herneistä”), jolloin oikea rektio voi olla vaikeammin muodostettavissa. Tällöin rinnakkaiset lauseenosat lipsahtavat helposti samaan muotoon. Myös muiden kielten läsnäolo (esimerkiksi kääntäessä) voi vaikeuttaa oikean sijamuodon valintaa. Moni alla olevista esimerkeistäkin on saanut vaikutteita englannin kielestä. Rektioon vaikuttava sana on lihavoitu.

VÄÄRIN OIKEIN
Kieliopinnot voivat edeltää, sisältyä tai seurata muita opintoja. Kieliopinnot voivat edeltää tai seurata muita opintoja tai sisältyä niihin.
Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos muutat tai nollaat asetusnäytön asetukset.(Virke on oikein vain jos kaikki asetukset muutetaan.) Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne.
Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen. Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.
ESD-varoitussymbolilla merkittyjä liitinnastoja ei saa koskea. ESD-varoitussymbolilla merkittyihin liitinnastoihin ei saa koskea.
Muuta asetusta vain, jos sinulla on ongelmia faksin lähettämisessä tai vastaanottamisessa tietystä laitteesta. Muuta asetusta vain, jos sinulla on ongelmia faksin lähettämisessä tiettyyn laitteeseen tai vastaanottamisessa tietystä laitteesta.
Katso sivu 55. Katso lisätietoja sivulta 55. / Lisätietoja on sivulla 55. / Lue sivu 55. / Katso sivua 55.
Valitse albumi ja näytä tai soita sen kappaleita. Valitse albumi ja näytä sen kappaleet tai toista niitä.
Paina ja vapauta ääninäppäin puhelimesi oikealla puolella. Paina hetken aikaa puhelimesi oikealla puolella sijaitsevaa ääninäppäintä.
Artikkeli kuvaa sosiaaliturvamme aikansa eläneenä järjestelmänä. Artikkeli kuvaa sosiaaliturvaamme aikansa eläneeksi järjestelmäksi.
Ohjatut toiminnot opastavat kirjeiden ja muiden tavallisten asiakirjojen luomisen. Ohjatut toiminnot opastavat kirjeiden ja muiden tavallisten asiakirjojen luomisessa.
Tässä luvussa opastetaan työpöydän käytännöt, asettelu ja yleiset tehtävät. Tässä luvussa esitellään työpöydän käytännöt, asettelu ja yleiset tehtävät.
Osapuolet olivat tyytyväisiä neuvottelujen tuloksista. Osapuolet olivat tyytyväisiä neuvottelujen tuloksiin.

  

Sanajärjestys

Sanajärjestyksessä noudatetaan suomen kielen käytäntöjä ja vältetään toistamasta lähtökielen sanajärjestystä sellaisenaan. Vaikka suomessa sanajärjestys on suhteellisen vapaa, on huomattava, että sanajärjestyksellä voidaan jopa muuttaa lauseen merkitystä. Siksi sanajärjestys ei ole yhdentekevä.

Neutraalissa sanajärjestyksessä lauseen konteksti tai niin sanottu vanha asia (teema) tulee ennen uutta tietoa (reemaa). Tällaisessa järjestyksessä esitetyt asiat on helppo ymmärtää. Reema voi edeltää teemaa, jos halutaan korostaa asioiden vastakohtaisuutta tai vaihtoehtoisuutta (Kytke laitteeseen virta painamalla X. Painamalla Y voit katkaista virran.). Jos reema esitetään ensin, lauseen painotus–ja sen myötä joskus myös merkitys–muuttuu.

Virkkeen voi tarvittaessa aloittaa numerolla tai mutta- tai ja-sanalla, vaikka muunlaisia aloitustapoja tulisikin suosia.

Erityisesti käyttöohjetyyppisissä teksteissä on tärkeää, että sanajärjestys on looginen. Jos käyttäjän pitää esimerkiksi avata valikko A, avata sen välilehti B ja valita sieltä jokin asetus C, tässä järjestyksessä, termit pitää sijoittaa lauseeseen järjestyksessä A-B-C.

Toisin kuin esimerkiksi englanti, suomi on niin sanottu etupainotteinen kieli, jolloin määritteillä on taipumus kertyä pääsanan edelle.5

VÄÄRIN OIKEIN
Jos manuaalisesti muotoilet kappaleita valitsemalla… Jos muotoilet kappaleita manuaalisesti valitsemalla…
Tai, jos haluat palata vaiheeseen A, paina oikeanpuoleista painiketta. Jos taas haluat palata vaiheeseen A, paina oikeanpuoleista painiketta.
Paina Muuta kohdassa Nimi. Paina Nimi-kohdassa Muuta.
Tieteellinen laskenta on ilmeinen käyttöalue klusteritietokoneille.5 Tieteellinen laskenta on ilmeinen klusteritietokoneiden käyttöalue.

Sananvalinta

Sananvalinnassa tärkeää on täsmällisyys, johdonmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Turhaa toistoa on vältettävä. Samoin tekstin tyyli täytyy ottaa huomioon. Asiakirjakääntämisessä tarvitsee vain harvoin poiketa yleiskielen rekisteristä.

VÄÄRIN OIKEIN
maapalloa kuvaava kuvake maapallokuvake
ääni toistetaan, kun tietyt tapahtumat tapahtuvat ääni toistetaan tietyn tapahtuman yhteydessä
näyttöön tulee kehote antaa loput CD-levyt näyttöön tulee kehote asettaa loput CD-levyt vuorollaan asemaan

 

Iso-Britannia, Yhdistynyt kuningaskunta, Englanti, Britteinsaaret

Maan virallinen nimi on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Ulkoministeriö käyttää Walesin, Englannin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin käsittävästä kuningaskunnasta nimeä Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, mutta leipätekstissä pelkkää Iso-Britanniaa. Myös kansankielessä koko maahan viitataan nimellä Iso-Britannia, joskus myös nimellä Britannia. Iso-Britannia käsittää virallisesti kuitenkin vain Walesin, Englannin ja Skotlannin, ei Pohjois-Irlantia. Englanti taas on vain yksi kolmesta Iso-Britannian saaren osasta.

Helpointa lienee käyttää nimeä Yhdistynyt kuningaskunta, joka käsittää koko valtion.

Britteinsaaret taas on saariryhmä, joka käsittää sekä Iso-Britannian että Irlannin saaren ja lisäksi lukuisia pienempiä saaria.

Ja, sekä

”Ja” ja ”sekä” ovat molemmat rinnastuskonjunktioita. ”Sekä”-sanalla on kuitenkin lisämerkitys ”ja lisäksi” tai ”samoin kuin”, minkä takia sitä ei voi käyttää lauseessa yksinään.

Phishing, scambaiting

”Phishing” on suomeksi ”verkkourkinta”. ”Scam baiting” (tai ”scambaiting”) eli sähköpostin tai www-sivun kautta tapahtuva huijauksen vastustamisen muoto on suomeksi nimeltään vastahuijaus.

Ruumis, keho

”Ruumis” voi viitata sekä elävään että kuolleeseen henkilöön. ”Keho” on ruumiin synonyymi, ja sitä käytetään lähinnä lääketieteellisissä yhteyksissä.

Tarkastaa, tarkistaa

Tarkastaminen tarkoittaa jonkin tutkimista. Tarkistaminen taas sisältää sekä tutkimisen että mahdollisen korjaamisen. Kiertoilmaisu ”hintojen tarkistaminen” tarkoittaa siis hintatason selvittämistä ja nykyisten hintojen muuttamista yleistä tasoa vastaaviksi. Esimerkiksi käyttöohjetyyppisissä teksteissä kaapelien kytkennät ”tarkistetaan”, ei ”tarkasteta”: kehotus ”check the connections” tarkoittaa sekä liitäntöjen tutkimista että niiden korjaamista tarvittaessa. Samoin kielentarkistus sisältää kielivirheiden korjaamisen.

Tilastokieli

Kääntäessä on varottava niin sanottua tilastokieltä eli tilastokäyriä ja mitta-asteikkoja kuvaavien ilmausten kuin ”aleta”, ”nousta”, ”kasvaa”, ”laskea”, ”pudota”, ”romahtaa” ja ”nostaa” epätäsmällistä ja tarpeetonta käyttöä. Äänenvoimakkuus suurenee, ei nouse. Äänenvoimakkuuden taso taas voi nousta, mutta ”taso” on sekin tilastokieltä. Työttömyys vähenee, ei alene tai laske.

Toista vaiheet/vaiheita

Käyttöohjetyyppisissä teksteissä käytetään usein ilmausta ”toista vaihe”. Jos toisto on tarkoitettu tehtäväksi moneen kertaan, esimerkiksi nimiä matkapuhelimen puhelinmuistioon lisättäessä, partitiivi on oikea sijamuoto (Lisää uusia yhteystietoja toistamalla vaiheita 2 – 3.). Jos taas kyseessä on kertaluonteinen toisto, esimerkiksi jonkin asetuksen kumoaminen, objektin sija on nominatiivi (Ota toiminto uudelleen käyttöön toistamalla vaiheet 2 – 3.).

Web, WWW, www

Kielitoimisto suosittelee käytettäväksi Web-sanan sijaan lyhennettä ”WWW” tai ”www” tai sanaa ”verkko”. Myös ”Internet” voi olla sopiva käännös joissakin yhteyksissä.

Viime, viimeinen, viimeisin

Kielitoimiston linjauksen mukaan ”viimeisin” ei ole enää huonoa suomea, vaan ihan käyttökelpoinen ilmaus. Aiemmin sen käyttökelvottomuutta on perusteltu sillä, että ”viimeisen” jälkeen ei enää tule mitään: joku ei voi olla hiihtokilpailussa ”viimeisempi” tai ”viimeisin”. ”Viimeisin” on saanut suomessa kuitenkin ajan myötä oman merkityksen eli se ei enää ole pelkästään superlatiivi sanasta ”viimeinen”.

viimeinen    järjestyksessä kaikkien muiden jälkeinen (”last”)

viimeisin       tuorein, toistaiseksi viimeinen, uusin (”latest”)

viime             nykyhetkeä juuri tai lähinnä edeltänyt

 

Ilmauksilla viimeisin ja viimeinen on siis selvä merkitysero, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi:

  1. a) Kirjailijan viimeinen teos sai suuren suosion.

 

Kirjailija on kuollut tai ei enää kirjoita.

 b) Kirjailijan viimeisin teos sai suuren suosion.

Teos on toistaiseksi viimeinen, kirjailija saattaa julkaista vielä teoksia tämän jälkeen.

VÄÄRIN OIKEIN
(uniapnean hoitoon käytetyn ylipainelaitteen käyttöohjeista)

Jos rajoittunut virtaus lisääntyy viimeisten neljän hengenvedon aikana…

(Potilas ei ole kuolemassa, vaan kärsii uniapneasta.)

Jos rajoittunut virtaus lisääntyy neljän edellisen/viime/viimeisimmän hengenvedon aikana…

Viimeinen flunssaepidemia ei ollut kovin ärhäkkä. Viimeisin flunssaepidemia ei ollut kovin ärhäkkä.

 

Sijataivutus

Kääntäjä joutuu usein valitsemaan suomen kielen ulko- ja paikallissijojen väliltä. Varsinkin tekniikan alalla käyttöön on jo monille termeille vakiintunut joko ulko- tai paikallissija. Sijataivutuksessa pitää olla johdonmukainen asiakirjan sisällä ja mahdollisesti myös valmistajan tai toimeksiantajan muiden vastaavien asiakirjojen kesken.

VÄÄRIN OIKEIN
asemalla asemassa
levyssä levyllä
levykkeessä levykkeellä
muistikortille muistikorttiin
näytöllä, näytölle näytössä
palvelimella palvelimessa
SIM-kortille SIM-korttiin
tietokoneella tietokoneessa
välilehdellä välilehdessä
WWW-sivussa WWW-sivulla
WWW-sivustossa WWW-sivustolla

 

Symmetria

Jos lauseen osia, rakenteita tai sanoja rinnastetaan keskenään, niiden tulee olla samanmuotoisia eli symmetrisiä. Jos esimerkiksi lauseella on kaksi subjektia, niiden pitää olla samassa sijassa. Vaikka osat olisivatkin yksin käytettyinä kieliopillisesti oikein (”määrittämällä, miltä dia näyttää” ja ”määrittämällä muut osat”), niiden pitää rinnakkaisesti käytettyinä olla symmetrisiä (”määrittämällä, miltä dia näyttää ja mitä muut osat ovat”). Lauseenvastiketta ei voi siis esimerkiksi rinnastaa sivulauseen kanssa.

Symmetria koskee myös luetelmarakenteita. Lisätietoja on kohdassa Luetelmat.

VÄÄRIN OIKEIN
Määritä ensisijainen kieli, sovelletaanko näppäimistöasettelua ja aikavyöhykettä ensisijaisen kielen mukaan ja tietokoneessa tuettavat toissijaiset kielet. Määritä ensisijainen kieli ja se, sovelletaanko näppäimistöasettelua ja aikavyöhykettä ensisijaisen kielen mukaan, sekä tietokoneessa tuettavat toissijaiset kielet.
Pääsivut antavat esitykselle yhtenäisen ulkoasun määrittämällä, miltä kukin dia näyttää, mitä kirjasimia käytetään ja muut graafiset osat.   Pääsivut antavat esitykselle yhtenäisen ulkoasun määrittämällä diojen ulkoasun, kirjasimet ja muut graafiset osat.  
Suojaussyistä salasanassa tulee olla ainakin kahdeksan merkkiä ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Suojaussyistä salasanan pitää olla ainakin kahdeksanmerkkinen ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita.
Voit myös tuoda viimeksi avatut asiakirjat näyttöön valitsemalla Asiakirjat tai avaa suosikkipaikat (kuten kotihakemisto tai työpöytä) valitsemalla Sijainnit. Voit myös tuoda viimeksi avatut asiakirjat näyttöön valitsemalla Asiakirjat tai avata suosikkipaikat (kuten kotihakemiston tai työpöydän) valitsemalla Sijainnit.

 

Vertailumuodot

Toisin kuin englannissa, suomen kielessä komparatiivi edellyttää aina vertailukohtaa. Superlatiivi voi sen sijaan esiintyä yksinkin.

VÄÄRIN OIKEIN
Digitaaliset kuvaustekniikat ovat huomattavasti helppokäyttöisempiä ja nopeampia ja tarjoavat avarammat jälkikäyttömahdollisuudet. Digitaaliset kuvaustekniikat ovat huomattavasti entistä helppokäyttöisempiä ja nopeampia ja niiden jälkikäyttö on monipuolista.
Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamattomampi. Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamaton.
Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä helpommin. Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä tavallista helpommin.

 

4. INTERFERENSSI

Interferenssillä tarkoitetaan lähtökielen tahatonta vaikutusta tulokieleen. Interferenssi voi näkyä lauserakenteissa, sanastossa, tyylissä tai välimerkkien käytössä. Interferenssi voi olla harmiton ilmiö, mutta useimmiten se vähintäänkin vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä tai jopa tekee sen mahdottomaksi.

Lauserakenteissa näkyvä interferenssi lienee lukijan kannalta kaikkein harmillisin, sillä se vaikeuttaa tekstin lukemista ja ymmärtämistä.

LÄHTÖTEKSTI VÄÄRIN OIKEIN
Some useful applets include the following: Joitakin hyödyllisiä sovelmia ovat seuraavat: Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä sovelmia:
By default, this option gives you four desktops on the faces of a virtual cube that you can rotate to access each desktop. Oletusarvoisesti tämä asetus antaa neljä työpöytää virtuaalisen kuution sivuilla, jota voit kiertää, jotta voit käyttää kutakin työpöytää. Tämä asetus luo virtuaalisen kuution, jonka neljällä sivulla on kullakin eri työpöytä. Niitä voi käyttää kiertämällä kuutiota.
The laptop continues to run normally when the lid is closed.

 

Kannettava tietokone toimii tavallisesti, kun kansi suljetaan.

 

Kannettava tietokone pysyy toiminnassa, vaikka kansi suljetaan.
Use one of the standard document formats. Käytä jotain vakioasiakirjamuodoista. Käytä jotakin vakioasiakirjamuotoa.
Press X to make a call. Paina X soittaaksesi puhelun. Soita puhelu painamalla X-painiketta. TAI

Voit soittaa puhelun painamalla X-painiketta.

You may also want to copy your data to your memory card. Saatat myös haluta kopioida tiedot muistikorttiin. Tiedot kannattaa kopioida muistikorttiin.
For more information on X, see page yy. Halutessasi lisätietoja X:stä, katso sivu yy. Lisätietoja X:stä on sivulla yy.

Sanastointerferenssi on harmittomampaa, mutta koska se tekee usein kielestä epätarkkaa ja -täsmällistä, voi sekin hämärtää tekstin merkitystä ja vaikeuttaa lukemista. Monet sanat, jotka eivät esimerkiksi englannissa vaadi niin sanottua seuralaista eli määritettä ja voivat siis esiintyä yksin, vaativat suomessa seuralaisen. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi ”asettaa”, ”etsiä” ja ”kytkeä” (lisätietoja on myös kohdassa Muutamia erikoistapauksia).

VÄÄRIN OIKEIN
Aseta levy. Aseta levy CD-asemaan.
Paperin rooli viestinnässä on vähentynyt. Paperin merkitys viestinnässä on vähentynyt.
Ilmastossa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana selkeä muutos. Ilmastossa on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ilmeinen/kiistaton muutos.
Vaatekaupoista löytyy nykyään myös järkeviä lästenvaatteita. Vaatekaupoissa on nykyään saatavilla myös järkeviä lastenvaatteita.
Niclasin ym. (1995) tutkimuksessa todettiin 1,3 %:lla lapsipotilaista ongelmia nesteytyksen kanssa. Niclasin ym. (1995) tutkimuksessa todettiin 1,3 %:lla lapsipotilaista ongelmia nesteytyksessä.
verovapaa veroton
nikkelivapaa nikkelitön
reseptivapaa reseptittä saatava lääke
kaksio parvekkeella kaksio, johon kuuluu parveke TAI kaksio + parveke
Ihannemaailmassa kanssaihmisiin suhtaudutaan lämmöllä. Ihannemaailmassa kanssaihmisiin suhtaudutaan lämpimin tuntein TAI lämpimästi

Muutamia erikoistapauksia

”Media” on englanninkielisissä (käyttöohjetyyppisissä) teksteissä usein käytetty sana. Kimurantin käännettävän siitä tekee se, että sillä voidaan tarkoittaa AV-ympäristöön liittyvissä teksteissä joko mediatiedostoa tai muistivälinettä, kuten muistitikkua. Voipa se viitata myös tiedon lähettämisen välineisiinkin (televisio). Joissakin yhteyksissä (esimerkiksi näyttötekstien yhteydessä) merkitystä voi olla vaikea päätellä, vaikka käännöksessä valinta on tehtävä.

Mediasta on muistettava sekin, että sana on jo monikossa. Suomeksi ”mediat” on siis monikon monikko eikä yleisyydestään huolimatta ole vielä ainakaan Kielitoimiston hyväksymä.

LÄHTÖTEKSTI VÄÄRIN OIKEIN
removable drives and media irrotettavat asemat ja media irrotettavat asemat ja tallennusvälineet

”Wireless” on toinen saman alan teksteissä usein esiintyvä termi. Englannissa sitä käytetään usein ilman pääsanaa. Suomessa pääsana kuitenkin tarvitaan, muuten ilmaus on epätarkka.

LÄHTÖTEKSTI VÄÄRIN OIKEIN
wireless settings langattomat asetukset langattoman yhteyden asetukset TAI

langattoman verkon asetukset

wireless setup windows langattomat asetusikkunat langattoman yhteyden asetusikkunat

Depend” esiintyy englanninkielisissä lähtöteksteissä usein. Monet välttävät viimeiseen asti sen korvaamista käännöksessä sanalla ”riippua” ja sen eri muodoilla (riippuen, riippumatta…). Terho Itkonen antaa kielioppaassaan seuraavat määritelmät sanalle riippua: 1) konkr. käyttöä: lamppu riippuu katossa … 2) määräytyä jonkin (vaihtelevan) mukaan: kahvin hinta riippuu lajista… Hän huomauttaa myös, että joskus voi olla parempi käyttää sanaa ”johtua”. ”Riippua” ei siis ole huonoa suomea, vaan sillä voi myös kuvata syy-yhteyksiä. Jos haluaa tuottaa ylätyylistä tekstiä, ”riippua” ei ehkä kuitenkaan ole oikea valinta. Yhtä kaikki, ilmaisun välttely johtaa usein merkitykseltään epäselviin ja monimutkaisiin lauseisiin.

Etenkin käyttöohjetyyppisessä tekstissä voi olla joskus parempi suosiolla käyttää ”riippua”-sanaan pohjautuvia ilmauksia, jotta tekstistä ei tule entistä vaikeaselkoisempaa.

LÄHTÖTEKSTI VÄÄRIN OIKEIN
Depending on the status of the web radio station, the sound cannot be heard from the connected AV system. Ääntä ei voi kuunnella kytketystä AV-järjestelmästä Internet-radioaseman tilan mukaan. Internet-radioaseman tilasta riippuu, voiko ääntä kuunnella kytketystä AV-järjestelmästä.

Eräs pulmallinen, usein käyttöohjeissa ja -oppaissa esiin pulpahteleva ilmaus on ”connected”. Usein se käännetään sanalla ”liitetty” tai ”kytketty”.

”Liitetty” ja ”kytketty” ovat siitä ongelmallisia, että ne edellyttävät niin sanottua seuralaista (= mihin X on kytketty). ”Kytketty järjestelmä” ei vielä kerro, mitä on kytketty ja mihin: järjestelmä voi olla kytketty vaikkapa sähköverkkoon tai jokin määrittelemätön laite voi olla kytketty järjestelmään. Selkeämpää olisi siis liittää ”kytkettyyn” seuralainen. Mitä seuralaista (”laitteeseen”) käytettäessä hävitään ytimekkyydessä ja tekstin mitassa, voitetaan ymmärrettävyydessä ja oikeakielisyydessä.

LÄHTÖTEKSTI VÄÄRIN OIKEIN
Playback on connected AV-system (DVD-soittimen käyttöohjeesta) Toistaminen kytketyssä AV-järjestelmässä Toistaminen laitteeseen kytketyssä AV-järjestelmässä

 

False friends

Otsikko viittaa lähtö- ja kohdekielisiin ilmauksiin, jotka näyttävät samankaltaisilta, mutta tarkoittavat eri asiaa. Englanninkielinen ”media” olisi helppo kääntää suomeksikin mediaksi, mutta oikeampi käännös voisi olla yhteydestä riippuen vaikkapa mp3-tiedosto tai muistitikku (lisätietoja on kohdassa Muutamia erikoistapauksia).

ENGLANTI MERKITYS FALSE FRIEND
ale olut (eräs oluttyyppi) ale
angina sydänkouristus, angina pectoris angiina
bassoon fagotti pasuuna
billion miljardi biljoona
canine kulmahammas; koira(eläin) kaniini
grape viinirypäle greippi
harmonica huuliharppu harmonikka
liquor väkevä alkoholijuoma likööri
motorist autoilija motoristi
pickles suolakurkut pikkelssi
petrol (Br.) bensiini petroli
silicon pii silikoni

(Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/suomi/false-friends.html)

Notaatio Oy

Kalevankatu 28 B 26
00100 Helsinki

+358 9 278 5707  
info@notaatio.fi

Toimiston aukioloajat

Vastaamme puhelintiedusteluihin arkisin 8-17
Käyntiajat arkisin 10-12 ja 14-16
(muina aikoina sopimuksen mukaan)